Az adatkezelési tájékoztató célja

A Hop Hop Shop Kft.  (6422 Tompa, Alsósáskalapos 4), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 24-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.ávo CXII. tv.-ben elrendelteknek.

A személyes adatok gyűjtése (email címek) csak meghatározott jogalapon, egyértelmű és jogszerű célból történik, a josefseibelshop.hu oldalon szereplő cipők értékesítése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Fogalmak

Adatkezelés

A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.

Adatkezelés időtartama

Az a meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek azok visszaállításának lehetősége nélkül.

Az adatkezelés lehetséges jogalapjai

Az adatkezelés lehetséges jogalapjai az érintett hozzájárulása, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos, illetve létfontosságú érdeke, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása lehetnek.

Érintett

Az a természetes személy, aki személyes adatokon kezelésével összefüggés beazonosított vagy beazonosítható.

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű valamennyi adatkezelési célhoz egyenként megadott kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az érintettet megilleti az a jog, hogy a hozzájárulást bármikor egyszerű módon visszavonhassa.

Felügyeleti Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel/amellyel a személyes adatot közli, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik ország

Mindazon országok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak.

Technikai és szervezeti intézkedések

Azon alkalmas technikai és szervezési intézkedések – fizikai, adminisztratív és logikai kontroll – végrehajtása annak biztosítása és bizonyíthatósága érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történik.

Adatkezelő/adatfeldolgozó elérhetőségei

Név: Fülöp Olivera

Cím: 6422 Tompa, Alsósáskalapos 4

Email: [email protected]

Weboldal: www.hophopshop.hu

A Hop Hop Shop Kft külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Weboldal látogatói adatok

Adatkezelés célja: a weboldal látogatása során az oldal tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás folyamatossága, fenntartása, védelme, fejlesztése és visszaélések elkerülése érdeklében rögzíti az adatokat.

Érintettek kategóriája: a weboldal látógatója

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: érintett IP cím, látogatás dátuma és tartalma, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a látogatott oldalak.

Technikai és szervezeti intézkedések: a hophopshop.hu weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el, a kapcsolat az oldal megnyitásától számítva tikosított.

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, a Google Analytics alkalmazása végzi a weboldal statisztikáinak elemzését. Az adatok kezeléséről a https://www.google.com/analytics/ címen lehet tájékozódni.

Az adatkezelés időtartama: a látogatástól számított maximum 365 nap.

Adattovábbítási nyilatkozat

A Simple Pay online fizetési szolgáltatást biztosítja rendszerein felhasználói számára. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás ezen online banki megbízásokhoz szükséges mértékű. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. Természetes személy felhasználónk jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Simple Pay rendszeren keresztül történő online fizetés alkalmával, a Hop Hop Shop Kft. által, a www.hophopshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell,hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a fent felsorolt online szolgáltatásoknál az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Cookie

Adatkezelő nem alkalmaz és nem egendélyez honlapján olyan un. sütiket (cookie), amelynek eredményeképpen harmadik személyek az érintettek hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Technikai és szervezeti intézkedések
Az adatkezelő technikai és szervezeti – fizikai, adminisztratív és logikai kontroll – intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

A hophopshop.hu weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül

érhető el. A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon

alkalmazottai jogosultak, akinek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő

feldolgozása érdekében szüksége van és biztosítják jelen nyilatkozatnak való megfelelést.

Az érintett jogai

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogainak GDPR III. fejezete szerinti érvényesítése körében (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és elfeledtetés, az adatok hordozhatósága, tiltakozás), hogy az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időn belül azt teljesítse, és az ehhez szükséges tájékoztatást megtegye.

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésre 30 napon – vagy amennyiben az adatkezelő jelzi, hogy számára hosszabb idő szükséges, legfeljebb 60 napon – belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy személyes adatainak megadása kötelező-e, illetve a hozzájárulás elmaradásának következményeiről, adattovábbítás esetén a címzettekről az érintett jogairól, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről.

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát, valamint az alábbi információkat, írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen lehetőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Helyesbítés és elfeledtetés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adatai (vagy azok egy részének) módosítását és törlését az adott hozzájárulást visszavonhatják. Amennyiben a személyes adat kezelésének a hozzájáruláson kívül más jogalapja is van jogi kötelezettség tejesítése vagy jogos érdek alapján az adat tovább kezelhető, ha ennek feltételei fenn állnak. Ezen kérésekre az adtakezelő 8 napon belül visszjelzést küld.

Az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmeket külön nyilvántartásba vezető adatkezelő.

Adatkezelő hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésére bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ezen jog gyakorlására csak az érintett hozzájárulása alapján és a szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok esetében van mód.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás joga

Jogos érdeken alapuló, illetve közhatalmi jogosítványos alapuló adatkezelés esetén tiltakozásra van lehetőség, amely esetben az adat nem kezelhető tovább, kivéve, ha adtakezelő bizonyítja olyan un. kényszerítő jellegű jogos ok fennállást, ami elsőbbséget élvez az érintett jogaival szemben, vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyik teljesül:

 • az érintett vitathatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,a mely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintettek a fenti kérdéseket email-ben az [email protected] email címre küldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adat kezelése nem felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH).

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: [email protected], url: http://naih.hu.

Az a felügyeleti hatóság, melyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az érintettet az eljárás fejleményeiről és eredményeiről, azzal a felhívással, hogy a döntés ellen (például elutasítás) bírósági jogorvoslattal élhet. Ezen túlmenően az érintett mind az adatkezelővel, mind az adatfeldolgozóval szemben bírósági úton is felléphet.

Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az eljárási fejleményekrők, eredményekről, az érintett panaszos közvetlen birósági jogorvoslatra jogosult.